logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rechПубликация на "Европа директно - Бургас" 2015 г.

Семинари за подготовка на проекти по втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“

chbasНа 13 ноември 2018 г. в град Варна и 14 ноември 2018 г. в град Бургас ще се проведат семинари за подготовка на проекти в рамките на Втора покана за проектни предложения на Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 -2020“.
Целите на семинарите са:
  • Повишаване информираността на заинтересованите лица, относно ключовите елементи на Насоките за кандидатстване;


  • Предоставяне информация и полезни съвети за основните стъпки в подготовката на проектни предложения, както и практически насоки за попълване на формуляра за кандидатстване по втората покана за проектни предложения и подаването ми, чрез електронната система за наблюдение;
  • Изясняване на финансовите изисквания на предложението за проект;
  • Повишаване на осведомеността относно ключовите аспекти на дейностите по проекта и финансовото планиране;
Допустими потенциални кандидати от българска страна са само институции и организации от територията на Североизточен или Югоизточен регион, попадащи в някоя от следните категориите:
1. Местни, регионални и, ако е необходимо за постигане на целите на проекта, национални власти
2. Организации, регулирани от публичното право - юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, (сдружения и фондации), държавни и частни университети, Еврорегиони, Европейски групи за териториално сътрудничество.
3. Организации, регулирани от частното право - юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейности в частна полза.

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1