logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

ECOFIN прие регламента, насочен към подобряване на контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

web10 4На 02.10.2018 г. Съветът „Икономически и финансови въпроси" (ECOFIN) прие регламент, насочен към подобряване на контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него. Това стана след постигнатото през юни, в рамките на Българското председателство, споразумение с Европейския парламент.
Финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности е необходимо да бъдат проследявани и отстранявани. Новият регламент ни предоставя необходимите инструменти да бъдем по-ефективни в справянето с такива заплахи, коментира Хартвиг Льогер, федерален министър на финансите на Австрия, която към момента председателства Съвета на ЕС.


Регламентът ще подобри действащата система за контрол на паричните средства, които се внасят в ЕС или се изнасят от него. На практика новият регламент разширява определението за парични средства, така че да обхване не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни стоки като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато. Освен това в обхвата на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки.

С новото законодателство се разширява обхватът на задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или излиза от него и носи парични средства на стойност 10 000 евро или повече, да ги декларира пред митническите органи. От пътуващите ще се изисква да декларират паричните средства, независимо дали те са у тях самите, в багажа им или в транспортното средство. При поискване от страна на органите, те ще трябва да ги покажат за извършване на проверка.
В случай че паричните средства са изпратени по друг начин ("непридружени парични средства"), компетентните органи ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за оповестяване на информация. Органите ще имат право да извършват проверки на всички пратки, пакети или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.
Държавите членки ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с престъпна дейност, която би могла да има отрицателни последствия за финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще се предоставя и на Европейската комисия.
Новият регламент няма да е пречка държавите членки да предвидят в своето национално право допълнителни национални проверки върху движението на парични средства в рамките на Съюза, стига тези проверки да са съобразени с основните свободи на Съюза.
Предстои Съветът и Европейският парламент да подпишат приетия регламент. Подписаният текст ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му, а прилагането му ще започне 30 месеца по-късно.
Контекст
Настоящите правила относно движението на парични средства, които се внасят в ЕС и се изнасят от него (Регламент относно контрола на паричните средства - регламент 1889/2005), се прилагат от 15 юни 2007 г. и са неразделна част от рамката на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият регламент актуализира тези правила и допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, определена в Директива 2015/849.
Действащите правила изискват от пътниците, които влизат в ЕС, или излизат от него, да декларират парични средства на стойност 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност) пред митническите органи. Новото законодателство разширява обхвата на тези задължения. Новите правила са необходими, защото терористите и престъпниците са открили начини да заобикалят правилата за контрол на парични средства. Престъпните организации, чиито незаконни дейности генерират големи обеми парични средства, трябва да бъдат възпрепятствани да се възползват от пропуските в настоящата система за целите на прехвърлянето и изпирането на своите пари.

Едно от основните предизвикателства пред Агенция „Митници" по време на българското председателство на Работна група „Митнически съюз" към Съвета на Европейския съюз (EС)  бе постигането на съгласие между трите институции - Съвет, Европейска комисия (ЕК) и Европейски парламент (EП), по повод новия регламент. През първата половина на 2018 г., бяха проведени три политически триалога,  технически триалози и множество неофициални срещи с ЕП и ЕК,  по време на които представителите на Агенция „Митници" водеха преговорите с цел постигне консенсус по текстовете  на регламента между трите институции. В Работна група „Митнически съюз" се водеха дискусии за сближаване на позициите на държавите членки по текстовете предвид различните процедури, прилагани в 28-те държави на ЕС. На 23.05.2018 г. по регламента за контрол на паричните средства беше постигнато политическо споразумение.
Източник: Агенция "Митници"

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1