logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Съветът на ЕС по заетост прие общ подход по три законодателни предложения

es2018 1Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика постигна общ подход по Директивата за равновесието между професионалния и личния живот, Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд и Регламента за координация на системите за социална сигурност на страните членки.
И трите законодателни предложения имат ключово значение за засилване на социалното измерение на Европа.
Съгласието по досиетата беше постигнато по време на заключителното заседание на Съвета под ръководството на Българското председателство, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.


Приемането им ще допринесе за практическото приложение на принципите на Европейския стълб на социалните права за осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда, по-справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.
Приетите законодателни инициативи представляват три сериозни крачки напред към по-социална Европа. Положихме всички усилия да намерим консенсусни и работещи решения за продуктивна заетост и устойчив и балансиран икономически растеж при отчитане на демографските тенденции, въздействието на технологиите върху пазара на труда и необходимостта от работещи решения за преодоляване на безработицата, бедността и социалното изключване в рамките на ЕС, каза председателят на Съвета и министър на труда и социалната политика на България Бисер Петков на пресконференция късно снощи в Люксембург.
Европейският комисар по заетостта, мобилността и социалните въпроси Мариан Тийсен даде висока оценка на Българското председателство, по време на което беше постигнат значителен напредък и по редица важни законодателни и незаконодателни инициативи, включително и по политически чувствителното предложение за промяна в директивата за командироване на работници в ЕС.
Директивата за предвидими и прозрачни условия на труд разглежда предизвикателствата, породени от развитието на трудовия свят, включително нарастващата гъвкавост на пазара на труда и по-специално увеличаването на броя на нестандартните форми на заетост. Благодарение на това законодателство ще бъдат по-добре информирани за трудовите си права.
Директивата за съвместяване на професионалния и личния живот създава възможности за по-гъвкави условия на работа. Тя цели увеличаване на участието на жените на пазара на труда, както и насърчаването на мъжете да полагат повече грижи в семейството. Директивата въвежда нови минимални стандарти за отпуск по бащинство. Предложението е този вид платен отпуск да бъде най-малко 10 работни дни след раждането на детето. Заплащането ще се определя от съответната държава членка. С директивата се въвежда и родителски отпуск с продължителност 4 месеца. Правото на ползване на половината от този период ще може да се прехвърля между майките и бащите, като най-малко 1,5 месеца от този вид отпуск ще бъде платен в размер, определен от съответната страна членка.
Целта на одобрените промени на Регламентите за координация на системите за социална сигурност на страните членки е правилата в тази област да станат по-ясни и справедливи и да се подобри тяхната приложимост. По този начин ще се допринесе за улесняване на свободното движение на хора в рамките на ЕС.
По време на заседанието министрите на ЕС по заетост и социална политика приеха Заключения по темите Бъдещето на труда, Свободно движение на работници и Интегрирани политики за ранно детско развитие като инструмент за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Тези теми бяха сред приоритетите на Българското председателство. Одобрени бяха и доклади за напредъка по предложението за Директива за равното третиране и по проекта на Регламент за създаване на Европейски орган по труда.

es2018 2

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1