logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

По-добри финансови продукти и повече избор за европейските потребители

EK logoЕвропейската комисия представи план за действие с цел предоставяне на по-голям избор и по-добър достъп до финансови услугиза европейските потребители в целия ЕС. В центъра на представения днес план са технологиите, като се има предвид, че новаторските онлайн услуги ще бъдат в основата на напредъка към един по-интегриран пазар на финансови услуги.
Комисията е поела ангажимент за създаване на по-задълбочен и по-справедлив единен пазар, включително чрез цифрови технологии.

По отношение на финансовите услуги това означава засилване на конкуренцията и подобряване на избора, така че потребителите да могат да се възползват от по-ниски цени и по-добро качество, независимо от това дали търсят в чужбина или у дома финансови услуги, като банкови сметки, автомобилни застраховки и парични преводи.
Целта на този план за действие е да се премахнат националните бариери, тъй като в момента едва 7 % от потребителите купуват финансови услуги от други страни от ЕС. Всички потребители трябва да могат свободно да избират от широк набор финансови услуги, достъпни в целия ЕС, и да получават най-доброто съотношение между качество и цена, като в същото време са сигурни, че са добре защитени. На един истински единен пазар не би следвало разграничението между местни и чуждестранни доставчици да има значение. Доставчиците на финансови услуги трябва също така да могат да се възползват от предимствата на целия пазар на ЕС.
Планът за действие
Комисията определи три основни насоки за по-нататъшната работа с цел приближаване до истински единен пазар на финансови услуги:
- Повишаване на потребителското доверие и даване на права на потребителите, когато купуват услуги в своята страна или в друга страна от ЕС. Искаме например да улесним шофьорите да получават своя бонус за липса на предявени претенции (bonus-malus) в чужбина; искаме да намалим таксите за трансгранични трансакции, включващи валути, различни от еврото; също така ще предприемем стъпки към по-прозрачно ценообразуване на застраховките за автомобили под наем.
- Намаляване на правните и регулаторните пречки пред предприятията, когато искат да разширят дейността си в чужбина. Например като работим по общи критерии за оценяване на кредитоспособността и улесняваме обмена на данни между кредитни регистри.
- Подкрепа за развитието на новаторска цифрова среда, която може да преодолее някои някои от съществуващите пречки пред единния пазар. Например като работим с частния сектор, за да проучим как електронната идентификация и удостоверителните услуги могат да бъдат използвани за проверка на самоличността на клиентите. Ще наблюдаваме също така практиките на доставчиците на цифрово съдържание, за да решим дали правилата за дистанционни продажби на финансови услуги — например онлайн или по телефона — трябва да бъдат актуализирани.
- Чрез законодателството на ЕС Комисията вече е взела мерки във връзка с много от регулаторните пречки пред единния пазар в сектора на финансовите услуги за потребители. В днешния план за действие е начертана пътна карта за по-нататъшната работа. Много от действията ще трябва да включват заинтересовани лица, като национални надзорни органи, доставчици на услуги и потребителски организации.
Финансови технологии: новите предели в областта на финансовите услуги Бързото развитие на финансовите технологии води до възникване на нови възможности както за потребителите, така и за дружествата. Това може да доведе до подобряване на достъпа на потребителите до финансови услуги на единния пазар, премахване на пречките на национално равнище и повишаване на ефективността.
За да помогне на европейския сектор на финансовите технологии да работи свободно в целия ЕС и да бъде конкурентоспособен, Комисията има намерение да съсредоточи вниманието си върху три основни принципа: технологична неутралност, така че за продаваните по традиционни начини (например чрез клонове) продукти и услуги и за тези, които се продават по цифров път, да важат едни и същи правила; целта е да се осигури новаторство в сектора и еднакви условия на конкуренция. Второ, пропорционалност,така че правилата да са подходящи за различните бизнес модели, размери и дейности на регулираните стопански субекти. Трето, повишаване на интегритета, за да се гарантират прозрачност, неприкосновеност на личния живот и сигурност за  потребителите.
Като първа стъпка Комисията приканва всички заинтересовани страни да отговорят на консултацията относно финансовите технологии , която се публикува днес наред с конференцията #FinTechEU в Брюксел. Целта на консултацията е да се събере информация от първа ръка за ефекта от новите технологии върху целия финансов сектор. Това ще помогне да се прецени дали правилата на ЕС за регулиране и надзор са подходящи и какви действия може да са необходими в бъдеще.
Повече информация ще намерите на  Интернет на адреси:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-609_bg.htm и http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6287_en.htm

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1