logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

Преглед на ЕК на изпълнението на политиките за околната среда

08022017oksredaЕвропейската комисия прие прегледа на изпълнението на политиките за околната среда — нов инструмент за подобряване на прилагането на европейските политики и съвместно договорените правила за околната среда. Това е началото на нов процес. Комисията ще разглежда с държавите членки причините за пропуските в изпълнението и ще търси решения, преди проблемите да се задълбочат и да се стигне до нарушения.
Пълното прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда може да доведе до икономии в размер на 50 млрд. евро годишно за икономиката на Съюза в резултат от по-малко разходи за здравеопазване и по-малко преки разходи за околната среда.

Според проучване „Евробарометър“ 75 % от гражданите смятат, че европейското законодателство е необходимо за опазване на околната среда в тяхната страна, а 80 % са съгласни, че европейските институции трябва да могат да проверяват дали законите се прилагат правилно.

Документът включва: 28 доклада за държавите членки, в които са посочени националните предимства, възможности и недостатъци; съобщение, съдържащо обобщение на политическите заключения от докладите за отделните страни и преглед на общите тенденции в области като качество на въздуха, управление на отпадъците и кръгова икономика, качество на водата и опазване на природата и биологичното разнообразие; препоръки за подобрения за всяка една от страните от ЕС.

За България се констатира, че българското законодателство правилно отразява екологичните изисквания, договорени на равнище ЕС, но прилагането им на практика все още остава предизвикателство. Качеството на въздуха продължава да буди сериозно безпокойство.

В доклада се посочва, че България следва да наблегне на изпълнението на задължението си за разделно събиране на отпадъци, за да се увеличат нивата на рециклиране, и да даде приоритет на разделното събиране на биологичните отпадъци. Целта е да се увеличат нивата на компостиране, да се мобилизират инвестиции за първите стъпки в йерархията на отпадъците и да се избегне свръхкапацитет в преработката на остатъчните отпадъци; с приоритет да се вземат мерки за закриване на депата за отпадъци, които не отговарят на изискванията, и да се приложи принципът „плащаш, колкото изхвърляш“.

Информационният документ за България ТУК

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1