logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

 

 

Energy 2020 23

Зелена светлина за единен европейски надзор над банките

ЕП даде своето одобрение на 12 септември за изграждането на система на банков надзор на европейско ниво, която ще постави от септември 2014 г. 150 от най‑големите банки в ЕС под прякото наблюдение на Европейската централна банка. Депутатите укрепиха прозрачността и отчетността на системата и възложиха на Европейския банков орган да разработи надзорни практики, които надзорните институции в отделните страни ще трябва да спазват.

Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС. Депутатите в ЕП направиха важен принос към правилата с настояването си за такъв модел на вземане на решения, който ще позволи на страните извън еврозоната да участват като равностойни партньори.

Докладчици на ЕП по двата законодателни текста бяха Мариане Тайсен (ЕНП, Белгия) и Свен Гиголд (Зелени/ЕСА, Германия). И двата доклада бяха приети от Парламента с голямо мнозинство.

Прозрачността и отчетността — основни опасения

Въпреки че споразумение за изграждането на системата беше постигнато със страните членки още през април, ЕП и ЕЦБ трябваше да уредят въпроса как да се гарантират демократичната отчетност и прозрачността на надзорните функции на ЕЦБ. Новата система води до прехвърлянето на съществени надзорни правомощия от национално на европейско ниво. Затова депутати от Европейския и националните парламенти настояваха, че подобно прехвърляне на правомощия изисква установяването на съизмеримо ниво на демократичен контрол върху новия надзорен орган.

Съгласно законодателните текстове и свързаното с тях междуинституционално споразумение между ЕП и ЕЦБ (вижте линковете в карето вдясно) Европейският парламент ще има широк достъп до информация. Това включва получаването на „пълен и смислен протокол [от заседанията на надзорния съвет], който позволява разбирането на водената дискусия, включително анотиран списък на решенията“. Председателят на надзорния съвет ще трябва да се явява на редовни изслушвания в Парламента.

За засилване на отчетността на системата на Парламента се дава право да одобри заедно със Съвета председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, а също и да поиска тяхното отстраняване. ЕП ще може също така да провежда разследвания на сериозни грешки на надзорния орган. Отделните депутати ще могат да задават въпроси в писмена форма на органа и да получават бърз отговор.

Други ключови области, в които Парламентът прокара изменения:

  • По-голяма      роля на националните парламенти
  • По-добър      достъп до документи на надзорния орган към банките
  • Привлекателни      условия за членство на страните извън еврозоната;
  • Строго      разделение на персонала на Европейската централна банка между задачите по      изпълнение на паричната политика и надзора, за да бъде гарантирана      отчетността на надзорния орган в ЕЦБ
  • Укрепване на      ролята на Европейския банков орган по отношение на ЕЦБ и подобряване на      възможностите му да провежда стрес тестове и да събира информация;
  • уеднаквяване      на подходите към упражняване на банковия надзор и едновременно с това      запазване на разнообразието в банковия сектор в ЕС.

Процедури: Съвместно вземане на решение, първо четене и консултация

Декларация на председателя на ЕП и на председателя на ЕЦБ (EN)

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130912IPR19704/html/Declarationof-the-President-of-the-EP-and-of-the-President-of-the-ECB

Приети текстове (12 септември 2013 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

Текст на междуинституционалното споразумение между ЕП И ЕЦБ (ще бъде достъпно тук)

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html#menuzone

Видеозапис на дебата (12 септември 2013 г.)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date

Профил на Мариане Тайсен (ЕНП, Белгия) — докладчик за надзорните функции на ЕЦБ http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/1832/MARIANNE_THYSSEN_home.html

    

Профил на Свен Гиголд (Зелени/ЕСА, Германия) — докладчик за Европейския банков орган

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96730/SVEN_GIEGOLD_home.html 

Процедурно досие — промяна в ролята на Европейския банков орган http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0244(COD)&l=en

Процедурно досие — надзорни функции на ЕЦБ http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0242(CNS)&l=en

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1