logoekEParlamenteuropedirect-network
   
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО БУРГАС

anketa

b-zlatev-rech

Публикациии на
"Европа директно-Бургас"

 

Broshura BG10xEU 1

 

broshure

 

publ broshure

 

publ broshure2016

 

Broshura inverstEU new

 

ED 2018 1

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ, РАСТЕЖА И ИНВЕСТИЦИИТЕ

pj0102Основният приоритет на Европейската комисия е Европа отново да постигне растеж и да увеличи броя на работните места, без да поема нови дългове.
От началото на световната икономическа и финансова криза ЕС страда от ниски равнища на инвестициите и висока безработица.
За да намери решение на проблема, Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, постави началото на План за инвестиции за Европа. През 2015 г. бе създаден Европейски фонд за стратегически инвестиции с първоначален бюджет от 21 млрд. евро, подкрепен от ЕС.

Тази сума ще нараства благодарение на мултиплициращия ефект, постигнат чрез привличането на частни и публични инвеститори, което ще доведе до инвестиции в размер на повече от 315 млрд. евро за период от три години. Само след година се очаква планът да мобилизира над 138 млрд. евро нови инвестиции в целия ЕС, както за големи дружества със стотици служители, така и за местните малки и средни предприятия, които се нуждаят от капитал, за да развиват своите идеи. Като се има предвид успехът на плана до този момент, Комисията се ангажира да удвои Фонда и предложи до 2020 г. целта да бъде повишена до най-малко 500 млрд. евро, с ангажимент за удвояване на първоначалната цел до 630 млрд. евро до 2022 г. най-късно.
ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА
От началото на световната икономическа и финансова криза ЕС страда от ниски равнища на инвестициите и висока безработица.

В краткосрочен план слабите инвестиции намаляват икономическия растеж, тъй като това означава по-малко икономическа дейност. В по-дългосрочен план това вреди на конкурентоспособността и на потенциала на икономиката за растеж. Годишното равнище на инвестициите в момента е с около 300 млрд. евро по-малко, отколкото в миналото. Този спад на инвестициите беше значителна пречка пред растежа и заетостта в продължение на няколко години. Ниското равнище на инвестициите все още е една от причините, поради които икономическото възстановяване на Европа продължава да бъде слабо.

Инвестициите остават на ниско равнище, въпреки наличните средства, тъй като инвеститорите нямат увереност да инвестират. Те очакват растежът в близко бъдеще да бъде слаб, включително поради несигурността относно политическото и икономическото положение в ЕС и другаде. Публичният и частният дълг на някои икономики в ЕС е голям. Получаването на заеми или безвъзмездни средства все още е трудно в някои държави, особено за малките и средни предприятия. Правителствата намалиха инвестициите поради високото равнище на публичния дълг, който се е увеличил от средно 60 % от брутния вътрешен продукт в ЕС през 2008 г. до около 90 % през 2015 г. Ето защо ЕС трябва да координира своите усилия за насърчаване на инвестициите и да насочи Европа по пътя на устойчивото създаване на работни места и стабилния растеж. Планът за инвестиции за Европа е отговорът на ЕС

Поради икономическата криза в ЕС се наблюдава твърде голямо увеличение на безработицата.
КАКВО ПРАВИ ЕС?
Общият подход на Комисията се основава на три елемента: възобновяване на инвестициите, продължаване на пазарните реформи и отговорни фискални политики, избягващи прекомерния публичен дълг.
Планът за инвестиции за Европа е в основата на тази стратегия. Той се съсредоточава върху отстраняването на препятствията пред инвестициите, осигуряването на видимост и техническа помощ по инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и наличните финансови ресурси.

Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, постави началото на План за инвестиции за Европа. През 2015 г. бе създаден Европейски фонд за стратегически инвестиции с 21 млрд. евро първоначален бюджет, подкрепен от ЕС. Тази сума ще нараства благодарение на мултиплициращия ефект, постигнат чрез привличането на частни и публични инвеститори, което ще доведе до инвестиции в размер на повече от 315 млрд. евро за период от три години.
Как функционира фондът?
Фондът предоставя гаранции в подкрепа на проекти, финансирани от Европейската инвестиционна банка. Акцентът се поставя върху инфраструктурата, иновациите и малките предприятия.

TФондът осигурява гаранция, която дава възможност на Европейската инвестиционна банка да инвестира в повече, понякога в по-рискови проекти, и да инвестира по-бързо, отколкото без гаранцията. Фондът е на път да постигне поставената цел да мобилизира поне 315 млрд. евро допълнителни инвестиции в реалната икономика до средата на 2018 г. Той развива вече дейност в 27 държави членки и се очаква да доведе до инвестиции в размер над 138 млрд. евро въз основа на одобреното до момента финансиране (октомври 2016 г.). По-малките предприятия особено се възползваха от него.
До октомври 2016 г. по линия на фонда бяха одобрени 134 инфраструктурни проекта, които представляват финансиране от 17,4 млрд. евро. Освен това, повече от 220 споразумения за финансиране на стойност 7,5 млрд. евро бяха одобрени за по-малките предприятия. В крайна сметка се очаква почти 290 000 по-малки дружества да се възползват от това финансиране. Организаторите на проекти могат да кандидатстват за финансиране пред Европейската инвестиционна банка, а малките предприятия могат да кандидатстват чрез местни финансови посредници.
Един от многото примери за подходящи проекти е Ginkgo Fund 2 за почистването на замърсени промишлени площадки и превръщането им в жилища и офиси. Очаква Ginkgo да създаде около 5000 жилища, както и 8500 работни места в Белгия и Франция. Обеззаразяването, което Ginkgo извършва, е важно за бъдещето на европейските градове, където 3,5 милиона бивши промишлени обекта остават неизползвани. Финансирането по линия на Фонда от Европейската инвестиционна банка възлиза на 30 млн. евро. Тази подкрепа от Фонда окуражи частни инвеститори да допринесат за проектните разходи на обща стойност 120 млн.евро.
Списъкът с проектите на Фонда може да бъде намерен онлайн.
Този инвестиционен план включва не само финансиране, но също и инструменти, разработени от ЕС, които да помогнат на инвестиционните проекти да достигнат до реалната икономика.
Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси бе създаден през септември 2015 г., за да оказва административна и техническа помощ за организаторите на проекти в цяла Европа. Организаторите на проекти, публичните органи и частните дружества могат да получат техническа подкрепа, за да реализират проектите си и да ги подготвят за получаването на инвестиции. Те могат да получат консултации относно подходящи източници на финансиране, както и достъп до единствена по рода си съвкупност от технически и финансов експертен опит.
С цел да се осигури на инвеститорите повече видимост за съществуващите инвестиционни възможности в ЕС, Комисията създаде Европейски портал за инвестиционни проекти, който започна да функционира на 1 юни 2016 г. Организаторите на проекти могат да подават своите проекти онлайн, където ще бъдат видими за съответните инвестиционни възможности — своеобразна услуга за установяване на контакт.

Как функционира Планът за инвестиции?
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Разбира се, това не са единствените парични средства, които се инвестират в икономиката на ЕС. Бюджетът на ЕС винаги е включвал фондове, предназначени да подпомагат икономическото и социалното сближаване, намаляването на разликите в доходите, благосъстоянието и възможностите, както и постигането на растеж. Те са известни като европейски структурни и инвестиционни фондове, макар това вероятно да предизвиква объркване. Те са отделени от Плана за инвестиции на Европейския фонд за стратегически инвестиции, но двата инструмента могат да функционират добре заедно, и Комисията насърчава това.
Всъщност те се състоят от пет основни фонда, които функционират заедно, за да подкрепят икономическото развитие във всички държави — членки на ЕС:
Европейски фонд за регионално развитие

 • Европейски социален фонд
  Кохезионен фонд
  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
  Европейски фонд за морско дело и рибарство
  Взети заедно, те разполагат с бюджет от 454 млрд. евро за периода 2014—2020 г. и инвестират в приоритетни за ЕС области, като научните изследвания, развойната дейност и иновациите, подкрепата за малките предприятия, нисковъглеродната икономика и информационните и комуникационните технологии.
  Структурните фондове се различават от Европейския фонд за стратегически инвестиции, тъй като те финансират проекти посредством безвъзмездни средства и финансови инструменти, като това става по децентрализиран начин в държавите членки. Европейският фонд за стратегически инвестиции предоставя инструменти за рисково финансиране чрез Европейската инвестиционна банка.

 • Всеки проект, който е икономически жизнеспособен, имащ потенциала да благоприятства растежа и създаването на работни места в ЕС, и е в съответствие с приоритетите на ЕС за инвестиции, може да отговаря на условията за финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и от структурните фондове.
  Благодарение на по-силния и разширен Европейски фонд за стратегически инвестиции ще бъдат създадени още повече работни места, растеж и конкурентоспособност, а върху по-рисковите/допълнителните инвестиции, които са от решаващо значение за устойчивия икономически растеж на Европа, ще бъде поставен допълнителен акцент.

 

EuropeanFlag Проектът „Европа Директно“ Бургас се финансира от Европейския съюз и Бургаска търговско промишлена палата.
Европейският информационен център "Европа Директно - Бургас е организатор на публични събития, снимки от които могат да бъдат публикувани в интернет и в писмени публикации. Мненията, изразени в настоящия сайт са авторски не отразяват задължително официалните становища на Европейските институции.
logo bstpp1